Kai ilsisi noragai, garuoja pyragai

Kai ilsisi noragai, garuoja pyragai