Pranešėjų apsauga

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Konfidencialumo pasižadėjimas

Pranešimo forma

Žemaičių krašto etnokultūros centro vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus įsakymu yra paskirta specialistė Ornela Gudavičė (el. p. ogudavice.etnografe@gmail.com, tel. 8 677 87259, Pergalės a. 15, Šilutės r. sav., kab. Nr.2).

PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS