Nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T1-869

 

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių krašto etnokultūros centro (toliau - įstaiga), uždavinius, pareigas ir teises, veiklos organizavimą, valdymą ir finansavimą.

2. Žemaičių krašto etnokultūros centras – biudžetinė, visiškai iš biudžeto išlaikoma įstaiga (toliau - įstaiga), kurios steigėja – Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra paramos gavėjas.

3. Įstaigos buveinė – Žemaičių krašto etnokultūros centras, Žemaičių Naumiestis, Pergalės a. 30, Šilutės rajonas, LT -9206 .

4. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Kultūros centrų ir kitais įstatymais, teisės aktais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

5. Žemaičių krašto etnokultūros centras yra daugiafunkcinis kultūros centras.

6. Kultūros centras yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, turintis antspaudą, sąskaitas banke.

 

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

 

7. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:

7.1. saugoti ir puoselėti rajono žemaičių krašto istoriją bei etnines kultūros vertybes;

7.2. propaguoti ir reprezentuoti rajono žemaitiško krašto istoriją ir kultūrą;

7.3. ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą;

7.4. koordinuoti projektinę kultūros veiklą Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijose.

8. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:

8.1. tyrinėti, fiksuoti, populiarinti rajono žemaičių krašto istorinį, etnokultūrinį palikimą bei gyvąją etninę kultūrą, steigti ir kaupti duomenų archyvą;

8.2. rinkti eksponatus, juos konservuoti, restauruoti;

8.3. sudaryti sąlygas jaunimo veiklos projektams įgyvendinti;

8.4. rengti žemaičių kultūros pažinimo, edukacines programas (projektus) juos įgyvendinti;

8.5. įvairia kultūrine ir edukacine veikla skleisti žemaitiško krašto istorijos, etnokultūros palikimą, publikuoti straipsnius, leisti leidinius, kitas priemones;

8.6. telkti lėšas įstaigos veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti;

8.7. telkti etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, nevyriausybines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti žemaičių krašto kultūrą;

8.8. teikti pagalbą pedagoginei bendruomenei integruojant etninę kultūrą į švietimo įstaigų ugdymo programas;

8.9. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą bei kalendorines šventes;

8.10. organizuoti projektinę kultūros veiklą Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijose.

9. Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla:

9.1. veikla, susijusi su duomenų bazėmis;

9.2. papildomas mokymas;

9.3. koncertinė veikla;

9.4. kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla;

9.5. scenos apipavidalintojų veikla;

9.6. koncertų ir teatro salių veikla;

9.7. kita, niekur nepriskirta, pramoginė veikla;

9.8. bibliotekų ir archyvų veikla;

9.9. reklama;

9.10. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;

9.11. kita leidyba;

9.12. knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba;

9.13. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba.

9.14. kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančia veikla.

 

III. TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Įstaiga turi teisę:

10.1. nustatyti vidaus darbo tvarką, nustatyti savo vidaus struktūrą, darbuotojų teises ir pareigas, darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

10.2. sudarinėti įvairias sutartis, susijusias su įstaigos veikla, priimti teisėtus įsipareigojimus, priimti užsakymus;                                      

10.3. turėti Lietuvos Respublikos bankuose sąskaitas;

10.4. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti žalą, padarytą neteisėtais valstybinių įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų veiksmais;                                                                                            

10.5. atsiskaityti už prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;                                                                                          

10.6. teikti mokamas paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka;

10.7. teikti projektus rajono, šalies programoms papildomam finansavimui gauti ir vykdyti finansuotų projektų vadybą;

10.8. valdyti, naudoti, įstatymų nustatyta tvarka perduotą materialųjį ir nematerialųjį turtą, disponuoti piniginiais resursais;

10.9. gauti paramą, įstatymų nustatyta tvarka;

10.10. stoti į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

10.11. užsiimti kita su įstaigos uždaviniais susijusia veikla, neprieštaraujančia įstatymams.

11. Įstaiga privalo:                                                                                                                                          

11.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

11.2. teikti steigėjui ir kitoms institucijoms ataskaitas, strategines veiklos programas, bei kitą informaciją ir užtikrinti jų teisingumą;

11.3. analizuoti veiklą ir teikiamų paslaugų efektyvumą, teikti pasiūlymus steigėjui;                                                                                                                                                    

11.4. racionaliai panaudoti ir saugoti patalpas bei inventorių;

11.5. užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas;

11.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti kultūros ir meno darbuotojus;

11.7. vykdyti viešuosius pirkimus, įstatymų nustatyta tvarka;

11.8. įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 

IV. VALDYMO ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

12. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia iš jų įstaigos steigėjas.

13. Žemaičių krašto etnokultūros centro direktorius:

13.1. vadovauja įstaigai ir atsako už jos veiklą;

13.2. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, rengia ir tvirtina įstaigos metinį veiklos planą, darbuotojų pareigybių aprašymus, rengia įstaigos veiklos nuostatus, finansų kontrolės taisykles, kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas;

13.4. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, nustato tarnybinių atlyginimų koeficientus, skiria priedus, vienkartines išmokas;

13.5. yra įstaigos asignavimų valdytojas, tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas;

13.6. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai;

13.7. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja, kontroliuoja įsakymų vykdymo kontrolę;

13.8. pasirašo sutartis, kitus dokumentus, neviršydamas kompetencijos suteikia įgaliojimus;                                                              

13.9. naudoja Savivaldybės biudžeto lėšas sąmatose numatytoms priemonėms vykdyti, kitas lėšas naudoja pagal paskirtį;

13.10. kontroliuoja įstaigos laimėtų veiklos projektų kvalifikuotą įgyvendinimą;

13.11. rengia kultūros ir meno darbuotojų atestaciją;

13.12. rengia ir teikia informaciją kultūros centro tarybai;

13.13. tvarko su įstaigos akreditavimu susijusius klausimus;

13.14. teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;

13.15. atsiskaito steigėjui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;

13.16.direktorius gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

14. Įstaigos direktorius atsako už:

14.1. įstaigai perduoto bei įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

14.2. laiku ir teisingos finansinės atskaitomybės sudarymą bei įstaigos veiklos, statistinių ataskaitų parengimą.

14.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

14.4. informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

14.5. įstaigos uždavinių vykdymo organizavimą;

14.6. netinkamą ir nekokybišką nurodytų funkcijų ir pareigų vykdymą bei jų atlikimą ne laiku;

14.7. tiesioginę žalą, padarytą dėl jo tyčinių, neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas;

14.8. nustatytos kompetencijos viršijimą, Savivaldybės tarybos sprendimų netinkamą vykdymą;

14.9. kitus veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teisės aktuose;

14.10. su įstaigos direktoriumi sudaroma jo materialinės atsakomybės sutartis.

 

V. KOLEGIALIŲ ORGANŲ KOMPETENCIJA, JŲ SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

15. Įstaiga turi kolegialų patariamojo balso teisę turinčią kultūros centro tarybą (toliau – taryba).

16. Taryba sudaroma ketveriems metams iki bus išrinkta nauja kultūros centro taryba.

17. Tarybos personalinę sudėtį tvirtina centro direktorius.Taryba sudaroma: iš steigėjo pasiūlytų atstovų - dviejų Savivaldybės tarybos narių, dviejų paskirtų Savivaldybės administracijos atstovų, vieno įstaigos visuotinio darbuotojų susirinkimo paskirto atstovo.

18. Tarybos narį gali paskirti ar atšaukti jį paskyrusi institucija arba jis atsistatydina savo iniciatyva, apie tai pranešdamas raštu jį paskyrusiai institucijai.

19. Kultūros centro direktorius negali vadovauti kultūros centro tarybai.

20. Tarybos teisės ir pareigos:

20.1. svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

20.2. teikti rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais, kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;

20.3. teikti steigėjui pasiūlymus dėl įstaigos veiklos strategijos, įstaigos vadovo veiklos;

20.4. kontroliuoti, kaip įgyvendinami įstatuose nurodyti įstaigos veiklos uždaviniai, steigėjo priimti sprendimai;

20.5. gauti žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su įstaigos veikla, iš įstaigos administracijos, savivaldybės specialistų ir kitų institucijų, kviesti į posėdžius įstaigos specialistus, steigėjo atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti pasiūlymus bei išvadas dėl iškilusių klausimų;

20.6. teikti įstaigos administracijai, steigėjui išvadas ir pasiūlymus įstaigos veiklos tobulinimo, problemų sprendimo klausimais;

20.7. svarstyti kitus klausimus, numatytus šios įstaigos nuostatuose.

21. Kultūros centro tarybos pirmininką renka pati taryba atviru balsavimo būdu. Pirmininku laikomas išrinktas tas, kuris surenka daugiau kaip pusę posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų.

22. Tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

23. Tarybos posėdžius šaukia ir veda Tarybos pirmininkas. Apie posėdį pranešama ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas žodžiu arba raštu. Pranešant informuojama apie svarstymo klausimus, gali būti pateikiama medžiaga.

24. Neeilinis posėdis šaukiamas Tarybos pirmininko iniciatyva arba jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trys Tarybos nariai.

25. Klausimus svarstymui, medžiagą ruošia centro administracijos atstovai.

26. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

27. Tarybą aptarnauja centro administracija. Tarybos priimtus sprendimus svarstytais klausimais protokolais įformina vienas iš tarybos narių, paskirtas sekretoriauti posėdyje. Tarybos protokole turi būti nurodoma: kalbėję asmenys, jų pateikti pasiūlymai, priimti nutarimai ir už kiekvieną jų vykusio balsavimo rezultatai. Apie svarstymo rezultatus steigėją informuoja tarybos pirmininkas.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

28. Įstaigos direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka:

28.1. kvalifikacinius reikalavimus kultūros centro direktoriui nustato Kultūros ministerija.

29. Kitų kultūros centro darbuotojų priėmimą į darbą nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

30. Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimas ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais.

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

31. Įstaigos lėšas sudaro:

31.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

31.2. fizinių ir juridinių asmenų parama;

31.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

31.4. lėšos, skirtos už tikslinėms ir specialiosioms programoms vykdyti;

31.5. lėšos gautos iš įvairių fondų ir programų;

31.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

32. Lėšos naudojamos:

32.1. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos pagal sąmatą tik šiuose nuostatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams vykdyti;

32.2. iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai;

32.3. lėšos, gautos kaip parama, naudojamos šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

33. Įstaigos vidaus auditą vykdo Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius. Išorinį auditą vykdo kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos Šilutės rajono savivaldybės tarybos ar valstybės institucijos.

34. Įstaigos direktorius, pažeidęs biudžeto asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Įstaiga gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Įstaigos steigėjas informuoja Kultūros ministeriją apie kultūros centro pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą.
                                   

Savivaldybės meras
Virgilijus Pozingis

 
Informacija atnaujinta: 2016-10-06